תקנון אפליקציה

תקנון

מדיניות זו מנוסחת בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, והיא מתייחסת, כמובן, גם לנשים ולכל מגדר.

1. מבוא

העמותה למען עתיד טבעוני (להלן: "העמותה") הינה המפעילה והבעלים של אתר ויגן פרנדלי, ויגן אקטיב ואפליקציית ויגן פרנלדי (להלן: 'אתרי העמותה') הינך מתבקש לקרוא בעיון את התנאים המפורטים להלן המהווים בסיס משפטי מחייב לכל פעולה שתתבצע באמצעות האתר. 

 

כל משתמש באתרי העמותה (להלן 'המשתמש') מסכים כי הינו מודע לתקנון האתר, מדיניות הפרטיות ולכללי ההשתתפות באתרי העמותה וכי לא תהיה לו ו/או למי מטעמו כל טענה ותביעה כנגד העמותה, לרבות כנגד בעליה ,עובדיה ו/או נציגיה, מלבד טענות הקשורות בהפרת התחייבויות מפורשות שניתנו על ידי העמותה למען עתיד טבעוני והמפורטות בתקנון זה.

2. תנאים לביצוע פעולה באתרי העמותה

כל אדם או תאגיד או גוף משפטי אחר בעל כשירות משפטית יכול לבצע פעולה באתר ובלבד שהתקיימו לגביו התנאים המצטברים הבאים: המשתמש באתר המבצע פעולה הינו אישיות משפטית כשירה להתחייב התחייבויות הנובעות מביצוע פעולות באתר. המשתמש המבצע תשלום באתר מבצע זאת באמצעות כרטיס אשראי יחזיק בכרטיס אשראי תקף בישראל השייך לאחת מחברות האשראי המורשות לפעול בישראל, או הינו בעל הרשאה מפורשת מבעל הכרטיס הנ"ל. המשתמש המבצע פעולה באתר הינו בעל תא דואר אלקטרוני ברשת האינטרנט וכל הודעה שתשלח לתא דואר זה מאת מפעילי האתר, תחשב כהודעה שנתקבלה באופן מיידי על ידי אותו המשתמש. 

3. הגבלת אחריות

מפעיל אתרי העמותה משמשים כמתווך בלבד בין המשתמש לבין המסעדות ויתר בתי האוכל המציגים את תפריטים באתר (להלן 'בית האוכל'). לא תהיה לעמותה, בעלי האתר, מפעיליו, או מי מטעמם אחריות בשום צורה לאופן לכל מצג וכל מידע באתרי המידע לרבות בכל הנוגע לטיב המזון, איכותו, מחירו, ופרטי בית העסק. 

האחריות הבלעדית חלה על בתי האוכל בלבד, בהתאם לחוקים שונים ובכלל זה חוקי אחריות למוצרים פגומים, חוקי הגנת הצרכן ותעודות הכשרות של בתי האוכל, ככל שאלה קיימות. למשתמש לא תעמוד כל טענה כלפי העמותה, בעלי האתר, מפעיליו או מי מטעמם בכל הנוגע למפרט הרכישה הכולל בין השאר את מחירי המוצרים, עלות דמי משלוח וכיוצ״ב. הפרטים המוצגים באתר זה מוצגים בתום לב ואין בהצגתם משום המלצה או הבעת דעה לגבי טיב המוצרים, איכותם, מחירם וכיוצ״ב. 

העמותה, בעלי האתר, מפעיליו, או מי מטעמם אינם ולא יהיו אחראיים, לכל שימוש לרעה שלא כדין, שימוש במרמה או שימוש בלתי מורשה, הנעשה בכרטיס אשראי. העמותה, בעלי האתר, מפעיליו או מי מטעמם, אינם ולא יהיו אחראיים כלפי המשתמש בגין אובדן רווחים ישירים או עקיפים, אובדן חסכונות, או נזקים ישירים או לא ישירים, מיוחדים או עקיפים, הנובעים מהשימוש באתרי החברה או מאי היכולת לעשות שימוש במוצרים שירכשו על ידי המשתמש במסגרת האתר. 

העמותה אינה אחראית כלפי המשתמש בכל הקשור למשלוח המזון מבית האוכל למשתמש ומדיניות המשלוחים כפופה למדיניות המשלוחים של כל בית אוכל ממנו המשתמש מזמין מזון. תפקוד האתר תלוי גם בספקים חיצוניים (ספקיות אינטרנט) והעמותה, בעלי האתר, מפעיליו, או מי מטעמם אינם אחראים לתקלות כאלה ואחרות שעלולות לפגוע בפעילות התקנית של האתר.

4. הגנה על זכויות קניין רוחני וסודות מסחר

כל זכויות הקניין והקניין הרוחני בתוכנה ובאתר וכל מידע אחר הקשור לאתר או הכלול בו, הינם בבעלות בלעדית של העמותה ולאף אדם לא תהיה זכות, דרישה או תביעה כלפי העמותה בנוגע לזכויות אלה, ולא יותר לו לעשות שימוש כלשהו בזכויות אלה, אלא באמצעות ובאישור מראש ובכתב מהעמותה בלבד. כל חומר טכנולוגי הכולל תוכנות, חומרות, תוכניות, מפרטים, נתונים, תהליכים, המצאות ושיפורים, סימני מסחר, סודות מסחר וכל מידע אחר שניתן לזהותו בדרך כלשהי כמידע הקשור לאתר יהוו רכוש העמותה ולא תהא למאן דהוא כל זכות בהם, לרבות זכות שימוש. שמות המסחר והסימנים המסחריים הקשורים אליהם ('לוגואים') 'העמותה', אתר המשלוחים שלי, כרטיס העמותה, 10Bis Money Card הינם שמות מסחריים בבעלות העמותה ולא תהא למאן דהוא כל זכות שהיא לעשות שימוש בשמות אלה או לטעון לזכויות כלשהן בשמות אלה. העמותה מכבדת זכויות יוצרים של אחרים ולפיכך במידה ונתקלת במידע או תמונה או כל מצג אחר אשר לדעתך פוגעים בזכויות היוצרים של אדם או חברה כלשהי נא פנה אלינו באמצעות דוא"ל וציין את תוכנן ומיקומם ואנו נפעל להסירם במהירות האפשרית.

5. השימוש באתר

הנך רשאי להשתמש בתכני האתר (להבדיל מעסקאות שאתה מבצע באמצעותו) באופן אישי ובלתי מסחרי בלבד, בכפוף לתנאים אלו. אין להשתמש באתר באופן אחר, אלא אם קיבלת את הסכמתה המפורשת של העמותה לכך, מראש, בכתב ובכפוף לתנאי ההסכמה (אם תינתן).

6. תנאים נוספים

כל המחירים המוצגים באתר כוללים מע"מ אלא אם כן צוין אחרת במפורש. אלא אם כן נאמר אחרת במפורש, כל המוצרים, המוצגים במסגרת האתר, הינם באיכות וטיב טובים כפי שמקובל בבתי אוכל מהסוג ממנו מבצע המשתמש את ההזמנה, ויועברו למשתמש במהירות סבירה, בטיב ובאיכות טובים, והכל בכפוף להוראות תקנון זה. אם יעכבו או ימנעו גורמים כלשהם, או אירועים כלשהם, שאינם בשליטת בעלי האתר או מפעיליו, או אם יפגעו תקלות במחשוב או במערכות הטלפון או במערכות התקשורת בהשלמת תהליך הרכישה, רשאי מנהל האתר, ו/או מי מטעמו של 'העמותה' להודיע על ביטול הרכישה (כולה או חלקה) ובמקרה זה ובו בלבד, תשיב 'העמותה' למבצעים פעולה באתר שהתבטלה בשל האמור בסעיף זה, כל סכום ששולם על ידם, או לחילופין תבטל את פעולת חיוב כרטיס האשראי של מבצע הפעולה. במידה ותחול טעות בהדפסה, טעות סופר או פליטת קולמוס בתיאור המוצר או מחירו או מועדי האספקה או בכל מידע אחר לגביו, רשאי מנהל האתר, מטעמה של 'העמותה', לבטל את הרכישה הספציפית ולבטל את חיובו של מבצע הפעולה.

7. ברירת דין ומקום שיפוט

התנאים המובאים לעיל ולהלן פרשנותם ואכיפתם נשלטים על ידי חוקי מדינת ישראל בלבד. כל הפעולות המתבצעות באמצעות אתר זה הנן כפופות לדין הישראלי בלבד וכל הליך משפטי בגין כל עילה שמקורה בפעולה משפטית שהתבצעה באתר זה יתברר בבית המשפט המוסמך במחוז תל אביב בלבד.

8. קניין רוחני

בהקשר לקניין הרוחני של העמותה ושל אתריה- אין להעתיק, להפיץ, להציג בפומבי, לבצע בפומבי, לשדר, להעמיד לרשות הציבור, לשנות, לעבד, ליצור יצירות נגזרות, למכור או להשכיר כל חלק מן הנ"ל, בין על-ידך ובין באמצעות או בשיתוף צד שלישי, בכל דרך או אמצעי בין אם אלקטרוניים, ממוחשבים, מכאניים, אופטיים, אמצעי צילום או הקלטה, או בכל אמצעי או דרך אחרים, בלא קבלת הסכמה בכתב ומראש 'העמותה' או מבעלי הזכויות האחרים, לפי העניין ובכפוף לתנאי ההסכמה (ככל שתינתן).

אינך רשאי להשתמש בכל שם, סימן או סמליל ('לוגו') הזהה או דומה באופן מטעה לסימני המסחר, לסמלילים או לשמה של העמותה. עליך להימנע מכל פעולה או מחדל העלולים לפגוע בצורה כלשהי במוניטין של העמותה.

אם וככל שניתנה הסכמה כאמור, עליך להימנע מלהסיר, למחוק או לשבש כל הודעה או סימן בעניין זכויות קניין רוחני, לדוגמה – סימון זכויות היוצרים ©, או סימן מסחר ®, הנלווים לתכנים שיעשה בהם שימוש על ידך.

סימני המסחר ומודעות הפרסומת של מפרסמים באתר הינם קניינם של מפרסמים אלה בלבד. גם בהם אין לעשות בהם שימוש בלא הסכמת המפרסם בכתב ומראש.

'העמותה' שומרת לה את הזכות לשנות מעת לעת את כללי ההשתתפות המפורטים לעיל.

 

מדיניות פרטיות

העמותה למען עתיד טבועני (להלן: "העמותה") מתייחסת בכבוד לפרטיות המשתמשים באתרים ובאפליקציה שהיא מנהלת ומפעילה. 

מדיניות זו מנוסחת בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, והיא מתייחסת, כמובן, גם לנשים ולכל מגדר.

מסירת פרטים לאתר

חלק מהשירותים באתר טעונים הרשמה, לדוגמה, לשם קבלת הטבות או העלאת ביקורות באמצעות האפליקציה. בעת ההרשמה, תתבקש למסור פרטים אישיים כדוגמת שם פרטי ושם משפחה, כתובת, מספר טלפון, ובמקרים מסוימים פרטי כרטיס אשראי. השדות שחובה למלא, יסומנו במפורש. ללא מסירת הנתונים המתבקשים בשדות החובה לא תוכל להשתמש בשירותים אלה

במדורים ובשירותים נוספים באתר תתבקש למסור פרטים אישיים, לרבות מידע הנוגע אליך באופן אישי, לדוגמה בדף "צור קשר". גם במדורים ושירותים נוספים אלה תציין העמותה את שדות החובה הנדרשים למילוי, אם וככל שנדרש הדבר.

עליך למסור רק פרטים נכונים, מדויקים ומלאים ואתה מאשר בזאת את נכונות הפרטים שמסרת. אינך חייב על-פי חוק למסור את הפרטים, אולם פרטים שגויים, או אי מסירת מלוא הפרטים הנדרשים עלולים למנוע ממך את האפשרות לקבל את ההטבות שהאפליקציה והאתרים של העמותה מציעה, לפגוע באיכות השירות הניתן לך,וכן לפגוע ביכולת ליצור קשר אתך. 

כאשר אתה מוסר פרטים אישים של צד שלישי, אתה מצהיר כי קיבלת את הסכמתו המפורשת למסירת פרטיו לחברה, לשם השימוש בפרטים אלה, בהתאם למדיניות זו.

מסירת ביקורות ותכנים נוספים לפרסום

העמותה רשאית לאפשר לך להזין לאתר מידע, כדוגמת ביקורת, בין בנוגע לחברה ובין בנוגע לספקי שירות כדוגמת מסעדות. הנך מסכים ומאשר לפרסם את תגובתך באתר ובאפליקציה ובאמצעי תקשורת נוספים, לפי ראות עיניה של העמותה.

שם משתמש וסיסמה

בעת הרישום לשירותי האפליקציה אתה רשאי ליצור חשבון בעזרת מייל שיזהה אותך בכל כניסה לשירות. העמותה רשאית לקבוע מעת לעת דרכי זיהוי נוספות או אחרות.

מידע שנאסף במהלך השימוש באתר ובאפליקציה 

הפרטים שתמסור והפרטים שייאספו לגבי נוהגיך במהלך השימוש שלך באתר, יישמרו במאגר המידע של העמותה והשימוש בהם ייעשה רק על פי מדיניות פרטיות זו או על פי הוראות כל דין – וזאת למטרות המפורטות להלן:

 • כדי לאפשר לך להשתמש בשירותים באתר;
 • כדי לזהות אותך במהלך כניסות חוזרות שלך לאזורים הטעונים הרשמה וכדי לחסוך ממך להזין בכל פעם את פרטיך;
 • כדי לשפר ולהעשיר את השירותים והתכנים המוצעים באתר, ובכלל זה ליצור שירותים ותכנים חדשים המתאימים לדרישות המשתמשים באתר וציפיותיהם ולשנות או לבטל שירותים ותכנים קיימים. המידע שישמש את העמותה לצורך כך יהיה בעיקרו מידע סטטיסטי, שאינו מזהה אותך אישית;
 • כדי לאפשר לך וליתר המשתמשים להתאים את השירותים באתר להעדפותיך;
 • כדי לשלוח אליך מדי פעם בדואר אלקטרוני מידע בדבר שירותיה ומוצריה של העמותה, כמו גם מידע פרסומי ומידע בקשר עם מוצרים ושירותים של אחרים. מידע כזה ישוגר אליך אם נתת הסכמה מפורשת לכך במהלך ההרשמה באתר או בכל עת אחרת. תוכל לבטל את הסכמתך בכל עת ולחדול מקבלתו. העמותה לא תמסור מיוזמתה את פרטיך האישיים למפרסמים לשם פניה אליך בדיוור ישיר;
 • ליצירת הקשר אתך כשהעמותה סבורה שקיים צורך בכך;
 • לצורך ניתוח, בקרה ומסירת מידע סטטיסטי לצדדים שלישיים. מידע זה לא יזהה אותך אישית;
 • לשם תפעולו התקין ופיתוחו של האתר;
 • לכל מטרה אחרת, המפורטת במדיניות פרטיות זו או בתנאי השימוש של האתר.

מסירת מידע לצד שלישי

העמותה לא תעביר לצדדים שלישיים את פרטיך האישיים והמידע שנאסף על פעילותך באתר אלא במקרים שלהלן:

ככל שהדבר דרוש לצורך אספקה תקינה של שירותי האתר.;

 • אם תפר את תנאי השימוש באתר, או אם תבצע באמצעות האתר, או בקשר איתו, פעולות הנחזות על ידי העמותה כמנוגדות לדין או ניסיון לבצע פעולות כאלה
 • אם יתקבל בידי העמותה צו שיפוטי המורה לה למסור את פרטיך או את המידע אודותיך לצד שלישי
 • בכל מחלוקת, טענה, תביעה, דרישה או הליכים משפטיים, אם יהיו, בינך לבין העמותה
 • בכל מקרה שהעמותה תסבור, כי מסירת המידע נחוצה כדי למנוע נזק חמור לגופך או לרכושך או לגופו או לרכושו של צד שלישי
 • העמותה תהיה רשאית להעביר את פרטיך והמידע שנאסף בעקבות השימוש שעשית באתר לחברות או לארגונים אחרים הקשורים לחברה, כדוגמת חברת-אם, חברה-בת וחברה אחות ובלבד שהם ישתמשו במידע זה רק על-פי הוראות מדיניות פרטיות זו
 • העמותה רשאית למסור ולשתף מידע אנונימי, מצרפי וסטטיסטי עם חברות או ארגונים אחרים הקשורים בחברה וכן עם ספקים, שותפים עסקיים, מפרסמים וכל צד שלישי בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי, אך היא לא תחשוף בפניהם ביודעין, או במכוון את זהותך ללא הסכמתך
 • אם העמותה תארגן את פעילותה או את פעילות האתר במסגרת אחרת וכן במקרה שתשנה את המבנה המשפטי או תתמזג עם גוף אחר או תמזג את פעילות האתר עם פעילותו של צד שלישי – היא תהיה זכאית להעביר לתאגיד החדש העתק מן המידע שנאגר אודותיך במאגר המידע של העמותה ובלבד שתאגיד זה יקבל על עצמו כלפיך את הוראות מדיניות פרטיות זו

Cookies

באתר נעשה שימוש ב'עוגיות' (Cookies) לצורך תפעולו השוטף והתקין, כדי לייתר את הצורך בהזנת שם המשתמש והסיסמה שלך בכל פעם שאתה מבקר מחדש במדורים באתר המחייבים רישום וכן כדי לאסוף נתונים סטטיסטיים אודות השימוש באתר, לאימות פרטים, כדי להתאים את האתר להעדפותיך האישיות ולצרכי אבטחת מידע. 'עוגיות' (Cookies) הן קבצי טקסט, שהדפדפן שלך יוצר לפי פקודה ממחשבי האתר. חלק מהעוגיות יפקעו כאשר תסגור את הדפדפן ואחרות נשמרות על גבי הכונן הקשיח במחשב שלך. ה- Cookies יכולים להכיל מידע מגוון כדוגמת הדפים שבהם ביקרת, משך הזמן ששהית באתר, מהיכן הגעת אל האתר, מדורים, מידע שאתה מבקש לראות בעת הכניסה לאתר ועוד. אם אינך רוצה לקבל Cookies, תוכל להימנע מכך על ידי שינוי ההגדרות בדפדפן שלך. לשם כך נא היוועץ בקובץ העזרה של הדפדפן. זכור, עם זאת, שנטרול העוגיות עלול לגרום לכך שלא תוכל להשתמש בחלק מהשירותים והתכונות באתר או באתרי אינטרנט אחרים. בנוסף לכך, אתה יכול למחוק את ה- Cookies במחשבך בכל רגע. מוצע שתעשה כן, רק אם אתה משוכנע שאינך רוצה שהאתר יותאם להעדפותיך ובמקרה שאתה מעוניין שהאתר לא יזהה אותך בכניסות חוזרות למדורים באתר הדורשים הרשמה. הואיל והעוגיות מונעות ממך לעתים את הצורך להזין שמות משתמש וסיסמאות, אל תמחק אותן אלא אם כן אתה משוכנע שרשמת תחילה את כל הפרטים הדרושים לשימוש באתר במקום בטוח.

פרסומות של צדדים שלישיים באתר

העמותה רשאית להתיר לחברות אחרות להציב באתר פרסומות ולנהל את מערך הפרסומות באתר. המודעות, שבהן אתה צופה בעת הביקור באתר, מגיעות ממחשביהן של אותן חברות או של צדדים שלישיים אחרים. כדי לנהל את פרסומותיהן, חברות אלה מציבות Cookies במחשבך. ה- Cookies מאפשרים להן לאסוף מידע על שימושך באתר, למשל פרסומות שהוצבו באתר ושצפית בהן. באופן זה הן מבקשות לנסות ולהתאים את הפרסומות שיוצגו בפניך לנושאים שיעניינו אותך. השימוש שחברות אלה עושות ב- Cookies כפוף למדיניות הפרטיות שלהן ולא למדיניות זו של האתר. לחברות הללו אין גישה ל- Cookies של האתר ולאתר אין גישה ל- Cookies שלהן. אם אתה רוצה לבדוק את מדיניות הפרטיות של החברות המפרסמות או מנהלות את מערך הפרסום באתר ולמנוע מהן לשלוח Cookies אל המחשב שלך ולקרוא אותן ממנו, תוכל לעשות כן באמצעות אתרי האינטרנט שלהן.

אבטחת מידע

העמותה מיישמת באתר מערכות ונהלים לאבטחת מידע. בעוד שמערכות ונהלים אלה מצמצמים את הסיכונים לחדירה בלתי-מורשית למחשבי העמותה, אין בהם בטחון מוחלט. לכן, העמותה לא מתחייבת שהשירותים באתר יהיו חסינים באופן מוחלט מפני גישה בלתי-מורשית למידע המאוחסן בהם.

זכות לעיין במידע

על-פי חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א – 1981- כל אדם זכאי לעיין בעצמו, או על ידי בא-כוחו שהרשהו בכתב או על ידי אפוטרופוס, במידע שעליו המוחזק במאגר מידע. אדם שעיין במידע שעליו ומצא שאינו נכון, שלם, ברור או מעודכן, רשאי לפנות לבעל מאגר המידע בבקשה לתקן את המידע או למוחקו. אם בעל המאגר סירב, עליו להודיע על כך למבקש באופן ובדרך שנקבעו בתקנות. על סירובו של בעל מאגר מידע לאפשר עיון ועל הודעת סירוב לתקן או למחוק מידע, רשאי מבקש המידע לערער באופן ובדרך שנקבעו בתקנות. בנוסף, אם המידע שבמאגרי העמותה משמש לצורך פניה אישית אליך, בהתבסס על השתייכותך לקבוצת אוכלוסין, שנקבעה על פי אפיון אחד או יותר של בני אדם ששמותיהם כלולים במאגר ("פניה בדיוור ישיר"), כי אז אתה זכאי על-פי חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א – 1981 לדרוש בכתב שהמידע המתייחס אליך יימחק ממאגר המידע. העמותה תמחק במקרה זה מידע הדרוש לה רק כדי לפנות אליך בהצעות מסחריות כאמור לעיל. שים לב כי מחיקת מידע עלולה למנוע ממך להמשיך ולקבל שירותים מהאתר. מידע הדרוש לחברה לשם ניהול עסקיה – לרבות תיעוד פעולות מסחריות ואחרות שביצעת באתר – יוסיף להישמר על ידי העמותה על-פי דין, אך לא ישמש עוד לצורך פניות אליך. אם בתוך 30 יום לא תקבל הודעה כי המידע שנתבקשה העמותה למחוק אכן נמחק על-פי סעיף זה, תהיה זכאי לפנות לבית משפט באופן הקבוע בתקנות שמכוח חוק הגנת הפרטיות, כדי שיורה לחברה לפעול כאמור.

שינויים במדיניות הפרטיות

העמותה רשאית לשנות, מעת לעת, את הוראות מדיניות הפרטיות. אם יבוצעו במדיניות זו שינויים מהותיים, בהוראות שעניינן השימוש במידע אישי שמסרת, תפורסם על-כך הודעה באתר. אנו ממליצים לך להתעדכן במדיניות הפרטיות מעת לעת.