תקנון

כללי

  1. תקנון זה נועד להסדיר את הכללים על פיהם יתנהל מועדון הלקוחות "Vegan-Active"בניהולה של עמותת ויגן פרנדלי (להלן בהתאמה: "המועדון" ו"העמותה") .
  2. העמותה שומרת לעצמה את הזכות לשנות את מסלול מועדון החברים, תנאי ההצטרפות אליו ו/או החברות בו וכן את ההטבות/מבצעים אשר ניתנים במסגרתו, מעת לעת, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי.
  3. בכל מקרה של אי התאמה ו/או סתירה בין הקבוע בתקנון זה, לבין הנאמר בכל פרסום ו/או מידע אחר שפורסם ו/או ניתן על ידי העמותה ו/או מי מטעמה, בקשר עם המועדון ו/או החברות בו ו/או ההטבות במסגרתו וכיוצ"ב, יגבר הקבוע בתקנון זה.

הגדרות

  1. "העמותה" – עמותת ויגן פרנדלי, ע"ר 580563336, רח' שמעון התרסי 49, תל אביב.
  2. "כרטיס המועדון" – כרטיס דיגיטלי בו ניתן להשתמש דרך אפליקציית Vegan Friendly, אותה ניתן להוריד בחנות האפליקציות בטלפון חכם. באמצעות הכרטיס הדיגיטלי ניתן לקבל הנחות, הטבות ומבצעים בבתי העסק המשתתפים. הרשימה המלאה של בתי העסק המשתתפים מוצגת באתר העמותה בכתובת: (https://active.vegan-friendly.co.il/discounts) יובהר, כי כרטיס המועדון הינו אישי ואינו ניתן להעברה או להסבה.
  3. "קמפיין גיוס כספים לפרויקט ייעודי"– קמפיין גיוס כספים עבור פרויקט אותו בוחר המצטרף למועדון Vegan-Active" בשלב ההצטרפות למועדון החברים. כספי החברות במועדון מנותבים אל הפרויקט הנבחר על בסיס חודשי עד לרגע השלמת גיוס הכספים עבור הפרויקט הנבחר. עם סיום הפרויקט, כספי החברות במועדון ינותבו לפרויקטים הבאים מטעם Vegan-Active לפי סדר יציאתם לפועל. בכל שלב התורם יכול להיכנס לאזור האישי שלו ולנתב את תרומותיו לפרויקטים אחרים לפי שיקול דעתו.
  4. "רשימת בתי עסק משתתפים" – הרשימה המלאה של הפרויקטים הפעילים מוצגת באתר העמותה בכתובת: (https://active.vegan-friendly.co.il/discounts)

הצטרפות וחברות במועדון

  1. חבר מועדון הינו כל אדם מגיל 16 ומעלה, אשר שילם בגין חברות במועדון סכום חודשי החל מ-35 ₪, בהתאם לבחירתו האישית של המצטרף למועדון. חבר מועדון יקבל לידיו כרטיס חבר מועדון, שהינו כרטיס אישי ואינו ניתן להעברה.
  2. אדם פרטי שגילו אינו עולה על 16 שנים ומבקש להצטרף למועדון, נדרש ליידע את הוריו ו/או את האפוטרופוסים החוקיים שלו בדבר הוראות תקנון זה, וכן לקבל את אישורם לביצוע כל פעילות, מכל סוג שהוא, במסגרת המועדון.
  3. הצטרפות למועדון/חידוש החברות במועדון והתשלום בגין דמי החברות יבוצעו על בסיס חודשי. התרומות יכולות להיעשות דרך כרטיס אשראי או דרך מילוי טפסי הוראת קבע. יצוין כי הרישום ל- Vegan-Active יכול להיעשות דרך האתר: https://active.vegan-friendly.co.il/subscribe או דרך הטלפון: 03-947-4404.
  4. העמותה שומרת לעצמה את הזכות לסרב לאשר את רישומו של לקוח כחבר מועדון או לחדש את רישומו, מכל סיבה שהיא ולפי שיקול דעתה הבלעדי.
  5. החברות במועדון מותנית, בין היתר, במילוי טופס הצטרפות למועדון, באתר האינטרנט של העמותה, לפי שיקול דעתה הבלעדי של העמותה. טופס ההצטרפות למועדון כולל את הפרטים להלן: שם מלא, כתובת מלאה, מס' טלפון, כתובת דוא"ל, יצירת סיסמא על ידי המשתמש, בחירת סכום התרומה ובחירת פרויקט. בהצטרפות למועדון מסכים חבר המועדון להיכלל במאגר המידע של העמותה.
  6. יובהר, כי האחריות על מילוי הפרטים ועדכונם הינה על חבר המועדון, אשר מתחייב למסור אך ורק פרטים מדויקים, ועל כן לא תשמע טענה בעניין אי קבלת הטבות/מבצעי מועדון, פועל יוצא של טעות במילוי הפרטים כאמור. חבר המועדון נדרש, אפוא, לוודא, כי הנתונים שמסר הינם תקינים ומלאים, וכן נדרש לעדכן את העמותה על כל שינוי בפרטיו.
  7. כרטיס המועדון הינו כאמור דיגיטלי וניתן להשתמש בו באמצעות אפליקציית Vegan Friendly, אותה ניתן להוריד בחנות האפליקציות בסמארטפונים.
  8. בכפוף לאמור בתקנון זה, הנתונים האישיים אותם ימסור חבר מועדון כמפורט לעיל, יישארו בידיה של העמותה ו/או מי מטעמה, ולא יעשה בהם שימוש, למעט ליצירת קשר עם חברי המועדון, שליחת דיוור לחברי המועדון וניהול ותפעול המועדון.
  9. באם חבר מועדון יחפוץ להסיר בכל עת את פרטיו האישיים מרשימת התפוצה של העמותה, ניתן ליצור קשר במייל [email protected] ופרטיו יוסרו ממאגר הנתונים של העמותה.
  10. למען הסר ספקות, יודגש כי במסגרת ההצטרפות ל- Vegan-Active, נותן חבר המועדון הסכמתו לקבלת דיוור, תהווה הסכמה כנדרש בהתאם להוראת סעיף 30א(ב) לחוק התקשורת (בזק ושידורים), תשמ"ב-1982. כמו כן, יודגש כי כל מידע אודות חבר המועדון שיצטבר בקשר להיותו חבר מועדון ייחשב לקניינה של העמותה, וחבר המועדון מוותר בזה על כל טענה בגין שימוש במידע כאמור, לרבות טענה לפי חוק הגנת הפרטיות, תשמ"א-1981.
  11. חבר מועדון רשאי, בכל עת, לבקש את הסרתו מחברות במועדון באמצעות שליחת הודעה בדואר אלקטרוני לכתובת: ([email protected]). חברותו של חבר המועדון תוסר בהתאם לבקשתו והוראת הקבע לחיוב דמי החברות תבוטל בתוך 30 ימי עסקים.
  12. העמותה שומרת לעצמה את הזכות להפסיק את פעילות המועדון בהודעה מוקדמת מראש של 30 ימים, שתפורסם בדרך שתקבע העמותה. במקרה שכזה, זכאי חבר מועדון לממש את כרטיס המועדון עד למועד הפסקת פעילות המועדון.

השימוש בכרטיס המועדון

  1. כרטיס החבר אינו כרטיס חיוב כהגדרתו בחוק כרטיסי חיוב, תשמ"ו-1996.
  2. כרטיס החבר מקנה הטבות/מבצעים שונים בבתי העסק המשתתפים במועדון. במידה שיתווספו/יתחלפו בעתיד בתי עסק נוספים המשתתפות במועדון, יהיה כרטיס המועדון תקף גם בהם. הרשימה המעודכנת של בתי העסק המשתתפים במועדון תהיה פתוחה לעיון הציבור באתר האינטרנט בכתובת (https://active.vegan-friendly.co.il/discounts).
  3. מימוש ההטבות מוקנה בהצגת כרטיס המועדון וכן תעודה מזהה של חבר המועדון בבית העסק בו מעוניין לממש את ההטבות.

מימוש הטבות לחברי מועדון

  1. העמותה שומרת לעצמה את הזכות לשנות, מעת לעת, את ההטבות/המבצעים הניתנים במסגרת המועדון, על פי שיקול דעתה הבלעדי וללא הודעה מוקדמת, ולא תהיה לחבר מועדון טענה בעניין זה.
  2. הודעות על ההטבות השונות יתפרסו באתר של קמפיין גיוס כספים לפרויקט ייעודי בכתובת האינטרנט: (https://active.vegan-friendly.co.il/discounts). יובהר כי, חבר מועדון זכאי ליהנות מכל ההטבות לחברי המועדון.
  3. העמותה ו/או מי מטעמה אינם נושאים באחריות מכל מין וסוג שהוא לכל עניין הקשור במישרין ו/או בעקיפין להתקשרות ו/או לעסקה שבין חבר המועדון לבין מי מבין בתי העסק המשתתפים במועדון. חבר המועדון מוותר על כל דרישה ו/או טענה ו/או תביעה כנגד העמותה ו/או מי מטעמה בקשר עם האמור.

פרטיות

  1. הליך ההרשמה לויגן אקטיב מצריך מסירת פרטים אישיים (שם מלא, כתובת, מייל ומספר טלפון). מסירת המידע הוא בהסכמתם החופשית של המשתמשים.
  2. מידע האישי זה נשמר במאגרי המידע של העמותה, המנוהלים לפי חוק הגנת הפרטיות התשמ"א-1981.

מדיניות ביטול תרומה / עסקה

  1. חבר המועדון יהא רשאי לפנות לעמותה בבקשה לשינוי פרטי החיוב וביטול עסקה. ניתן לבטל עסקה בתוך 30 יום מיום שבוצעה פעולת התרומה באינטרנט או בטלפון ע“פ חוק הגנת הצרכן 1981. העמותה תבצע את השינוי הנדרש בהתאם למדיניות הנהוגה באותה עת בחברת האשראי. במידה וחברת האשראי תחייב את העמותה בעמלה בגין הפעולה, יחויב חבר המועדון בעמלה כאמור. העמותה תבצע שינוי בגובה התשלום ו/או תבטל את המועדון לבקשת חבר המועדון בלבד.
  2. ככלל, ביטול החברות במועדון אינו כרוך בתשלום מצד חבר המועדון. ואולם, ככל שחבר המועדון קיבל מהעמותה מארז הצטרפות בגין הצטרפותו אל המועדון, וככל שחבר המועדון פנה אל העמותה בבקשה לבטל את החברות במועדון בטרם חלפו שלושה חודשים מיום הצטרפותו אל המועדון – יחויב חבר המועדון בדמי ביטול חד פעמיים במועד ביטול המועדון, כך שסכום התרומה הכוללת יעמוד על 120 ש"ח.

מידע ופרטים

מידע ופרטים נוספים ניתן יהיה לקבל באמצעות דואר אלקטרוני: [email protected].

שונות

 1. עם ההצטרפות למועדון, מקבל על עצמו חבר המועדון את תקנון המועדון המפורט כאן והמחייב בין הצדדים.
 2. העמותה שומרת לעצמה את הזכות לשנות את התקנון מפעם לפעם על פי שיקול דעתה הבלעדי וללא הודעה מוקדמת. החל ממועד שינוי התקנון יחייב התקנון בנוסחו החדש.
 3. תקנון זה, וכל עילה משפטיות הנובעת ממנו, לרבות תוקפן ופרשנותן של הוראותיו, תהיה כפופה לדין הישראלי בלבד, וסמכות השיפוט הבלעדית בכל סכסוך הנובע מתקנון זה תהא נתונה לבתי המשפט המוסמכים בתל אביב-יפו.
 4. מטעמי נוחות בלבד, כתוב התקנון בלשון זכר. כל שנכתב בלשון זכר יש לראותו גם בלשון נקבה.

תודה רבה לכם על תמיכתכם בפרוייקט הויגן אקטיב ועל הצטרפותכם למהפכה הטבעונית.